logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2024- PSYCHOLOG, LEKARZ

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2024- PSYCHOLOG, LEKARZ

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2024- PSYCHOLOG, LEKARZ

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024r., poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.) 

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w ramach umowy zlecenia nr 9/2024 

  1. Termin złożenie ofert19.06.2024 r. do godziny 11.00
  2. Miejsce złożenia ofert

Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w

zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.

  1. Przedmiot konkursu – Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy zlecenia we wskazanym  Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w  następującym zakresie: 

ZAKRES 1) CPV 85000000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii klinicznej w Poradnii Psychologicznej w Przychodni POZ 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 (min 10, max. 50 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 psycholog

ZAKRES 2) CPV 85000000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni POZ 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 (min 40, max. 100 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 3) CPV 85141000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentami Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej, w Poradni Ginekologii Onkologicznej wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej 4 WSzKzP SPZOZ  (max. 100 godzin w miesiącu) -1 lekarz specjalista 

  1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

Zakres 1                           od dnia 01.07.2024r. do dnia 30.06.2026 r.

Zakres 2                           od dnia 01.07.2024r. do dnia 30.06.2025 r.

Zakres 3                           od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.03.2025 r.

  • Otwarcie ofert: 19.06.2024 r. godz. 12:00 w Dziale Kadr pok. 19 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do 20.06.2024 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

            Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content