logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ośrodek Kształcenia i Innowacji

Ośrodek Kształcenia i Innowacji

OŚRODEK KSZTAŁCENIA I INNOWACJI

Ośrodek Kształcenia i Innowacji przygotowuje do wykonywania zawodów medycznych oraz kształci pracowników już wykonujących zawód medyczny. Ponadto wspiera pracowników Szpitala w działalności naukowej oraz dba o rozwój naukowy Szpitala.

KONTAKT:

KIEROWNIK OŚRODKA KSZTAŁCENIA I INNOWACJI dr hab. Beata JANKOWSKA-POLAŃSKA, PROF. PWR

email: bpolanska@4wsk.pl budynek 44, pokój nr. 19

DZIAŁ WSPARCIA DYDAKTYKI I KSZTAŁCENIA:

Kierownik Działu – tel. 261-660-168,  email: mczech@4wsk.pl

St. Specjalista, (szkolenia pracowników) – tel. 261 660 132, email: naukowy@4wsk.pl

St. Specjalista, ( staże, wolontariat) – tel. 261 660 632, email: naukowy@4wsk.pl

Koordynator, (specjalizacje pozarezydenckie lekarzy) – tel. 261 660 168, email: specjalizacje@4wsk.pl

DZIAŁ INNOWACJI I ROZWOJU NUKOWEGO:

budynek nr 2, parter pok. 01001

Kierownik Działu (p.o.) – tel. 261 660 170, email: ljasinska@4wsk.pl 

Inspektor (badania ankietowe/badania naukowe) – tel. 261 660 170, email: naukowy@4wsk.pl

Specjalista (praktyki) – tel. 261 660 170, email: naukowy@4wsk.pl

Zakres działalności Ośrodka Kształcenia i Innowacji:

I. Dział Wsparcia Dydaktyki i Kształcenia

 • analiza potrzeb i możliwości w zakresie organizacji różnych form doskonalenia zawodowego dla pracowników medycznych i administracyjnych Szpitala
 • planowanie, koordynacja, nadzorowanie kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników Szpitala
 • organizacja szkoleń grupowych, szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek
  działalność w zakresie kształcenia przed i podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne
 • współpraca pomiędzy zewnętrznych podmiotami leczniczymi a Szpitalem w zakresie staży kierunkowych i cząstkowych.
 • koordynacja zawieranie umów z uczelniami wyższymi w zakresie zajęć dydaktycznych
 • organizuje i monitoruje wolontariaty, praktyk , staże podyplomowe dla osób wykonujących zawody medyczne
 • koordynacja staży kierunkowych w ramach specjalizacji personelu medycznego z innych placówek medycznych
 • wsparcie procesu przeprowadzenia akredytacji/reakredytacji do przeprowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów w pozyskiwanych miejsc szkoleniowych przez Kliniki/ Oddziały/Zakłady w SMK do CMKP
 • koordynacja rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego pozarezydenckie lekarzy
   i lekarzy dentystów;
 • przygotowanie porozumień dla potrzeb akredytacji na miejsce specjalizacyjne lekarzy
  i lekarzy dentystów
 • planowanie wydatkowania oraz rozliczanie środków finansowych otrzymanych z MON.

II. Dział Innowacji i Rozwoju Naukowego

 • wspiera pracowników Szpitala w uruchamianiu i realizacji badań naukowych, koordynuje i rozlicza je oraz nadzoruje ich prawidłowy przebieg
 • bierze udział w prowadzeniu projektów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych promujących Szpital
 • promuje aktywność naukową pracowników Szpitala
 • koordynuje prowadzenie badań ankietowych oraz funkcjonowanie Studenckich Kół Naukowych na terenie Szpitala
 • koordynuje prowadzenie działalności publikatorskiej pracowników Szpitala
 • planuje, organizuje i realizuje programy edukacyjne i zdrowotne
 • opiniuje i koordynuje realizowanie badań do prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich
 • prowadzi działalność w zakresie organizacji konferencji i innych wydarzeń promujących zdrowie
 • współpracuje z instytucjami lokalnymi, regionalnymi i ogólnymi w obszarze wspierania działalności badawczej i naukowej 4.WSKzP SPZOZ we Wrocławiu.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content