logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa*.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana na podstawie ustnego lub pisemnego wniosku (przykładowy wniosek poniżej).

Wypełniony wniosek można złożyć:

1. osobiście w godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku w:

– sekretariacie Kliniki/Oddziału, w którym pacjent jest leczony

– Sekcji Organizacyjnej Polikliniki, 4 piętro, pok. 415

– sekretariacie Polikliniki Stomatologicznej

– sekretariacie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

– rejestracji Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej,

– Sekcji Statystyki Medycznej (Budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, parter – pok. nr 1.114)

2. mailowo na adres: dokumenty@4wsk.pl

3. listownie na adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

*Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069.); ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657).

Informacji na temat dokumentacji medycznej można zasięgnąć w Sekcji Statystyki Medycznej, w pokoju 1.114 (budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego) w godzinach 8-14, tel. 261 660 706.

Zasady odpłatności udostępniania dokumentacji medycznej

  • Nieodpłatnie udostępnia się pierwszą kopię przetwarzanych danych (dokumentacji medycznej) pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie i w formie kopii, wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nośniku danych lub w formie odwzorowania cyfrowego (skan) oraz w postaci papierowej.
  • Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego, świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego a także w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz postępowaniem związanym ze zgłoszeniem roszczeń przez pacjenta z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 4. WSKzP SP ZOZ do ubezpieczyciela.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.
  • Za udostępnienie kolejnej kopii wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nośniku danych lub w wersji papierowej Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
  • Wysokość opłat jest umieszczona w aktualnym Cenniku Usług Medycznych 4. WSKzP SP ZOZ – dostępnym na stronie internetowej Szpitala (BIP).
  • Opłatę uiścić można w kasie szpitalnej, która jest czynna w dni robocze w godz. 8:00-14:00 lub przelewem na konto 4 WSKzP SP ZOZ: BGK 61 1130 1033 0018 7991 8520 0005
  • W przypadku wysyłania kolejnych wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata według obowiązujących przepisów.

Terminy realizacji wniosków

Dokumentacja przygotowana jest do odbioru bez zbędnej zwłoki. Tak szybko, jak to jest możliwe, uwzględniając wszystkie czynności, niezbędne do jej udostępnienia.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content