logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2024 lekarz otolaryngolog, psychiatra

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2024 lekarz otolaryngolog, psychiatra

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2024 lekarz otolaryngolog, psychiatra

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2024r. poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.)

 KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej

nr 28/2024

  1. Termin składania ofert 15.07.2024r. do godziny 11.00

  2. Miejsce składania ofert – Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach

opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w

zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.

  1. Przedmiot konkursu – Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 ZAKRES 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie otolaryngologii w Klinicznym Oddziale Otolaryngologicznym z pododdziałem Audiologii i Foniatrii w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w 4 WSzKzP SP ZOZ (min. 36 godz., max. 160 godz. godz. dyżuru medycznego w miesiącu)– 1 lekarz w trakcie specjalizacji

 ZAKRES 2) CPV 85111500-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych  w zakresie psychiatrii w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego (min. 33 godz. w miesiącu, max 110 godz. dyżuru medycznego w miesiącu)  – 1 lekarz w trakcie specjalizacji

  1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

zakres 1        od dnia   01.08.2024r. do dnia 30.11.2025r.

zakres 2        od dnia   01.09.2024r. do dnia 30.09.2025r

 5. Otwarcie ofert: 15.07.2024r. godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 17.07.2024r.

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Poniżej Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – Wzór umowy

 

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content