logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 6/2024

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 6/2024

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 6/2024

Data dodania:
Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.)
KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 6/2024
1. Termin składania ofert – 17.04.2024 r. do godziny 11.00
2. Miejsce składania ofert –  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach
  opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w
   zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu –  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:
ZAKRES 1) CPV 85141200-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności zawodowych pielęgniarki w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii (min. 40 godz, max. 140 godz. w miesiącu)- 1 pielęgniarka
ZAKRES 2) CPV 85141200-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności zawodowych ratownika medycznego w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologi (min. 40 godz, max. 200 godz. w miesiącu)- 1 ratownik medyczny
ZAKRES 3) CPV 85141200-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności zawodowych pielęgniarki w Klinicznym Oddziale Pulmonologiczno-Alergologicznym i Chorób Wewnętrznych w 4WSzK SPZOZ (min 60 godz. w miesiącu, max. 200 godz. w miesiącu)-5 pielęgniarek
4.Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:
              zakres 1,2             od dnia   01.05.2024 r. do dnia 30.04.2025 r.
              zakres 3                 od dnia   01.05.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.
5.  Otwarcie ofert: 17.04.2024 r.  godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 19.04.2024 r.
             Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
              Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
              Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
             W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content