logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym. Oś priorytetowa XI REACT-EU.

Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym. Oś priorytetowa XI REACT-EU.

„Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie

udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym

nr Projektu  POIS.11.03.00-00-0080/22

Projekt realizowany w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Celem projektu jest unowocześnienie aparatury medycznej i sprzętu w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. W efekcie realizacji projektu nastąpi rozwój posiadanego przez 4 WSK potencjału w świadczeniu usług medycznych, w którym Szpital jest liderem w Regionie.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości leczenia oraz dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia.

Cel zostanie realizowany poprzez zakup nowocześnienie sprzętu medycznego, który zastąpi wyeksploatowane, urządzenia i dostosowanie nowych do aktualnych potrzeb pacjentów

Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny będzie wykorzystywany przy świadczeniu usług medycznych przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu dla mieszkańców regionu i całego kraju.

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 16 803 370,18 PLN

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 16 803 370,18 PLN

Komunikat

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu  nr POIS.11.03.00-00-0080/22„Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie

udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym

oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mali: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl. lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ministerstwa

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content