logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kliniczny Oddział Niewydolności Serca

Kliniczny Oddział Niewydolności Serca

Kliniczny Oddział Niewydolności Serca

Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń:

Oddział Niewydolności Serca:

– diagnostyka i leczenie niewydolności serca

– kwalifikacja do badań naczyniowych

– kwalifikacja do implantacji urządzeń wszczepialnych (m.in. PM, ICD, CRT-D, Micra, S-ICD)

– kwalifikacja do zabiegów strukturalnych

– kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych

– kwalifikacja pacjentów do transplantacji serca

– wstępna rehabilitacja szpitalna

Pracownia Niewydolności Serca:
tradycyjna próba wysiłkowa z analizą zapisu elektrokardiograficznego ma ograniczoną wartość w diagnostyce i rozpoznawaniu niewydolności serca. W praktyce klinicznej u chorych z podejrzeniem niewydolności serca trudno obiektywnie ocenić stopień nietolerancji wysiłku. Najlepszą metodą okazała się próba wysiłkowa z pomiarem gazów w powietrzu wydechowym – test spiroergometryczny. Parametry metaboliczne i wentylacyjne uzyskane przez chorego z niewydolnością serca podczas maksymalnego testu wysiłkowego dobrze korelują ze stopniem nasilenia objawów nietolerancji wysiłku. Badania w Pracowni wykonywane są na bieżni ruchomej z analizą gazów oddechowych za pomocą urządzenia Ergostik.

Badania kliniczne aktualnie prowadzone w oddziale:

W fazie rekrutacji:

 • ALLAY-HF Bezpieczeństwo i skuteczność systemu Alleviant do tworzenia przetoki międzyprzedsionkowej bez użycia implantu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 • HF-REVERT Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy II prowadzone w trzech grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania CDR132L u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (≤ 45%) po zawale mięśnia sercowego.
 • IOCYTE AMI-3: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie fazy 3 z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające podawany dożylnie produkt FDY-5301 u pacjentów z zawałem ściany przedniej serca z uniesieniem odcinka ST
 • ELECTRA RCT: Ocena bezpieczeństwa i skuteczności dwóch opartych na tikagrelorze przeciwpłytkowych strategii de-eskalacyjnych w ostrym zespole wieńcowym: randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie kliniczne
 • INFERRCT: Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza
 • ODYSSEY-HCM: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne oceniające Mavacamten u dorosłych z objawową kardiomiopatią przerostową bez zawężenia drogi odpływu z lewej komory
 • HERMES: Wpływ ziltivekimabu w porównaniu z placebo na zachorowalność i śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca, z łagodnie obniżoną lub zachowaną frakcją wyrzutową i ogólnoustrojowym stanem zapalnym.
 • ZEUS: Wpływ ziltivekimabu w porównaniu z placebo na układ sercowo-naczyniowy u pacjentów ze zdiagnozowaną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową, przewlekłą chorobą nerek i ogólnoustrojowym stanem zapalnym

 

W fazie obserwacji – rekrutacja zamknięta:

 • RELIEVE-HF: Redukcja objawów zastoju płucnego przy użyciu urządzenia V-Wave w zaawansowanej niewydolności serca
 • REDUCE LAP-HF II: Badanie mające na celu ocenę systemu IASD® II służącego do obniżenia podwyższonego ciśnienia w lewym przedsionku u pacjentów z niewydolnością serca
 • ARISE-HF: Hamowanie reduktazy aldozowej w celu stabilizacji wydolności wysiłkowej w niewydolności serca (ARISE-HF): Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności produktu AT-001 u pacjentów z kardiomiopatią cukrzycową / niewydolnością serca w stadium B oraz wysokim ryzykiem progresji do jawnej niewydolności serca (niewydolności serca w stadium C)
 • HF-POL: wieloośrodkowe badanie obserwacyjne chorych z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory >40%

 

W fazie Start-up:

 • PROTECTAA: Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniające wpływ dapagliflozyny na prewencję kardiotoksyczności u chorych na raka piersi w trakcie chemioterapii z udziałem antracyklin

 

Na 25-łóżkowy Oddział przyjmujemy pacjentów w trybie pilnym z powodu wielu ostrych schorzeń układu krążenia. (m.in. dekompensacja układu krążenia, ostre zespoły wieńcowe, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zatorowość płucna).  Ponadto hospitalizowani są pacjenci w celu planowej diagnostyki układu krążenia (badania echokardiograficzne przezklatkowe, 24 godzinne monitorowanie elektrokardiograficzne i ciśnienia tętniczego, próby dobutaminowe, badania echokardiograficzne przezprzełykowe, badania izotopowe, koronarografia, endokawitarne badania elektrofizjologiczne, złożone problemy dotyczące serca wymagające diagnostyki szpitalnej).

Oddział współpracuje ściśle z Pracownią Hemodynamiki, Pracownią Elektrofizjologii Inwazyjnej oraz Pracownią Tomografii Komputerowej (obrazowanie serca i naczyń wieńcowych), kwalifikując do koronarografii, angioplastyki tętnic wieńcowych i szyjnych, zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, przezskórnego wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej, (TAVI) plastyki zastawki mitralnej (MitraClip), implantacji stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów, zabiegów elektrofizjologicznych diagnostycznych i leczniczych.

W ramach Oddziału leczeni są również pacjenci po pobycie w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także po operacjach kardiochirurgicznych – przeniesieni z Klinicznego Oddziału Kardiochirurgicznego. Prowadzona jest również wczesna rehabilitacja kardiologiczna.

Kontakt
Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7:00-14:35
261 660 458
wypisy w godz. 11.30 – 14.30
Ordynator
261 660 234
Pielęgniarki
261 660 243
Telefon dla pacjentów
261 660 244

Personel

Kierownik Kliniki Kardiologii
dr n. med. Mirosław Pieróg
Ordynator
ppłk dr n. med. Bartosz Krakowiak
dr Irena Flinta
Zstępca Ordynatora
dr n. med. Irena Flinta

Lekarze:

lek. Kinga Barańska
dr n. med. Adrian Lis
lek. Ilona Grzesica
lek. Radosław Antoniak
lek. Karolina Kudzia
lek. Bartosz Skonieczny
lek. Ewelina Gąsiorowska
lek. Dorota Wolny
lek. Agnieszka Trybuła
lek. Bartosz Gaworczyk
lek. Jagoda Janas
lek. Artur Martyniak
ppor. lek. Natalia Czabator
lek. Mateusz Malina
lek. Radosław Sereda
lek. Bartosz Franczuk
lek. Marta Wychota
Lokalizacja
Naciśnij CTRL aby przybliżyć mapę
//BUDYNKI WKLEJ //BUDYNKI KONIEC
BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO F - PIĘTRO 2BUDYNEK 1 - SKRZYDŁO G - PIĘTRO 2
Kliniczny Oddział Niewydolności Serca

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content