logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o otwartym naborze na członka konsorcjum:

CWBK

Ogłoszenie o otwartym naborze na członka konsorcjum:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ABM/2024/1.

Nabór prowadzony jest przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław. Celem naboru jest wyłonienie instytucji, która wystąpi w roli członka Konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku związanego z opracowaniem i walidacją algorytmu wspomagającego decyzje kliniczne w doborze terapii biologicznej dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) na podstawie analizy sieci interakcji danych klinicznych i biologicznych oraz telemedycznych.

Zgłoszenia do naboru można składać w terminie od 19 kwietnia 2024r do 3 maja 2024r., uzupełniając Załącznik 1 (formularz zgłoszenia) i przesyłając go na adres mailowy: cwbk@4wsk.pl.

W naborze mogą uczestniczyć:

 • Uczelnie (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk).
 • Instytuty badawcze (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych).
 • Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 • Podmioty lecznicze (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 •  prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:

a) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Do obowiązków członka Konsorcjum należeć będzie wspólna realizacja projektu pod względem merytorycznym wraz z Liderem i pozostałymi Konsorcjantami, tzn. realizacji zadań obligatoryjnych. Lider i członkowie Konsorcjum będą prowadzić wspólną politykę finansową (uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także będą, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągnięcia celu Projektu. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Wybór instytucji zaproszonych do tworzenia Konsorcjum zostanie dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Analizy zgłoszeń dokona Komisja składająca się z:

 • Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,
 • Zastępcę Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ds. administracyjnych,
 • Kierownika Działu Badań Klinicznych Niekomercyjnych CWBK

Ocena zgłoszeń uwzględniać będzie:

 • zgodność działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum,
 • deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum,
 • doświadczenia w realizacji badań związanych z medycyną cyfrową,
 • potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.

Maksymalna liczba instytucji wyłonionych w naborze do pełnienia roli członka Konsorcjum wynosi 2. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów.

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji członków Konsorcjum zostanie podana na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ.

 Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań pod numerem telefonu 71 727 41 54 lub mailowo: cwbk@4wsk.pl.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content