logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Nowe nabory w konkursach

CWBK

Nowe nabory w konkursach

Szanowni Państwo,

wraz z rozpoczęciem roku 2024 r. przekazujemy informacje o aktualnie otwartych naborach  w konkursach o granty na badania naukowe i kliniczne.

Zapraszamy do kontaktu ozajaczkowska@4wsk.pl

Narodowe Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/

MINIATURA

Dla kogo? Dla osób posiadających stopień doktora nadany nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku.

Czas trwania projektu: Projekt może trwać max. 12 miesięcy. Na badania można uzyskać do 50 000 zł.

Na co? Realizacja pojedynczego działania naukowego w formie badań pilotażowych, wstępnych, stażu naukowego, wyjazdu badawczego, wyjazdu naukowego.

Terminy: 01.02.2024 r. – 31.07.2024 r.

OPUS

Dla kogo? Dla osób na każdym etapie kariery naukowej – nie jest wymagany stopień doktora. Warunkiem koniecznym jest posiadanie w  dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku publikację. Projekt może być realizowany w konsorcjum.

Czas trwania projektu: od 24 do 48 miesięcy.

Na co? Finansowanie badań naukowych podstawowych w każdej dziedzinie naukowej. Projekt nie ma określonego max. budżetu.

Terminy: 13.03.2024 r. – 17.06.2024 r.

PRELUDIUM

Dla kogo? Dla osób nie posiadających stopnia doktora.

Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. Od długości projektu uzależniona jest max. wartość budżetu – odpowiednio 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł.

Na co? Finansowanie badań naukowych podstawowych w każdej dziedzinie. Projekt może, ale nie musi zakończyć się uzyskaniem stopnia doktora.

Terminy: 15.03.2024 r. -17.06.2024 r.

JPIAMR IMPACT

Dla kogo? konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kraje biorące udział w konkursie Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Czas trwania projektu? 24 lub 36 miesięcy

Na co? Głównym celem konkursu jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym.

Terminy: pre-proposal  do 14 marca 2024 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

EP PerMed

Cel: Wspieranie projektów badawczych w dziedzinie zdrowia ludzkiego mających na celu identyfikację lub walidację celów dla medycyny spersonalizowanej; Zachęcanie i umożliwianie współpracy interdyscyplinarnej poprzez łączenie badań przedklinicznych i klinicznych w  projektach translacyjnych.

Dla kogo? Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa; organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę; grupa podmiotów składająca się z co najmniej jednej organizacji badawczej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa; grupa podmiotów złożona z co najmniej dwóch organizacji badawczych.

Na co? Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę – badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe; Przedsiębiorca – badania przemysłowe, prace rozwojowe

Budżet konkursu: Maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 350 000 EUR. Alokacja dla Polski wynosi 1 100 000 EUR

Terminy: pre-proposal 12.01.2024 r.-05.03.2024 r.; full proposal 20.05.2024 r. – 20.06.2024 r.

Strona: https://www.eppermed.eu.

LIDER XV

Cel: Wsparcie młodych naukowców w podnoszeniu kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym.

Dla kogo? Doktoranci lub nauczyciele akademiccy lub osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym lub osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Wnioskodawca musi posiadać publikację w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia oraz dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub badania rozwojowe. Jednostka zatrudnia badacza i zespół na czas trwania projektu i z budżetu projektu.

Na co? Realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Budżet konkursu: maksymalne dofinansowanie projektu 1,8 mln PLN.

Termin: 19.02.2024 r – 29.03.2024 r.

Strona: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv.

ERA-NET NEURON

Cel: Stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Dla kogo? Konsorcjum międzynarodowe z 22 wskazanych Państw ( min. Polska, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Chorwacja, Hiszpania, Włochy, Norwegia)

Na co? Badania podstawowe nad rolą dwukierunkowej interakcji mózg-ciało w patogenezie i/lub etiologii chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Mogą one obejmować rozwój innowacyjnych lub wspólnych zasobów i technologii uznanych za istotne w kontekście niniejszego zaproszenia.

Badania przedkliniczne i kliniczne mające na celu opracowanie nowych strategii zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji chorób, w których zmiany w komunikacji mózg-ciało stanowią istotny proces patologiczny.

Termin: pre-proposal 08.01.2024 r. – 08.03.2024 r.

Strona: https://www.gov.pl/web/ncbr/neuron-cofund-2-iv-konkurs-2024.

Agencja Badań Medycznych https://abm.gov.pl/   

Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Konkursu na realizację badań klinicznych oraz eksperymentów badawczych dotyczących identyfikacji i oceny produktów leczniczych, procedur medycznych w tym procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Do głównych celów działania można zaliczyć: – opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji  ze szczególnym uwzględnieniem: chorób kardiologicznych i układu krążenia, chorób neuro-psychiatrycznych, chorób autoimmunologicznych, chorób zakaźnych oraz -zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej. Szczegóły naboru zostaną ogłoszone na stronie: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content