logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60.2023 – lekarze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60.2023 – lekarze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60.2023 – lekarze

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60/2023

1. Termin składania ofert – 17.01.2024 r. do godziny 11.00

2. Miejsce składania ofert – Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.

3. Przedmiot konkursu –  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ZAKRES 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgu (min. 24 godz., max. 200 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 2) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (min. 120 godz., max. 220 godz. pozadyżurowych  w miesiącu, dyżury medyczne, dyżury pod telefonem) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 3) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (min. 80 godz., max. 180 godz. pozadyżurowych  w miesiącu, dyżury medyczne, dyżury pod telefonem) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 4) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach dyżurów medycznych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (min. 16,25 godz., max. 168 godz. dyżuru medycznego) – 1 lekarz w trakcie specjalizacji

ZAKRES 5) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Poradni Neurologicznej (min 48 godz., max. 200 godz. dyżuru medycznego oraz max. 48 godz. pracy w Poradni Neurologicznej) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 6) CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dziedziny zabiegowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby oraz w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym wraz z wykonywaniem czynności Kierownika ZBO (min. 160 godz., max 190 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 7) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgu (min 48 godz., max. 200 godz. dyżurów medycznych w miesiącu) – 7 lekarzy specjalistów

ZAKRES 8) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgu (min 24 godz., max. 200 godz. dyżurów medycznych w miesiącu) – 1 lekarz w trakcie specjalizacji

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

ZAKRES 1-5, 7-8              od dnia   01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

ZAKRES 6                         od dnia   01.02.2024 r. do dnia 31.01.2026 r.

5.  Otwarcie ofert: 17.01.2024 r.  godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.

6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 19.01.2024 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content