logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2024 – lekarze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2024 – lekarze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2024 – lekarze

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej

nr 17/2024

 1. Termin składania ofert 20.05.2024 r. do godziny 11.00

2. Miejsce składania ofert – Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach

opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w

zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.

  1. Przedmiot konkursu – Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ZAKRES 1) CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Klinicznym Oddziale Chirurgicznym Ogólny w Klinice Chirurgicznej  i Poradni Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym (min. 100 godz., max. 200 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 2) CPV 85000000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w Przychodni POZ 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 oraz w zakresie Medycyny Pracy w dniach nieobecności lekarza zakładowego (min 40, max. 100 godz. pozadyżurowych w miesiącu) – 1 lekarz

 ZAKRES 3) CPV 85000000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej oraz w Poradni Ginekologiczno-Onkologicznej (min. 50 godz., max. 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne, dyżury pod telefonem) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 4) CPV 85000000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej oraz w Poradni Ginekologiczno-Onkologicznej (min. 50 godz., max. 160 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne, dyżury pod telefonem) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 5) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w Klinicznym Oddziale Neurochirurgicznym i Poradni Neurochirurgicznej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pododdziału Neurochirurgii Onkologicznej w Ośrodku Chorób Układu Nerwowego (minimalnie 130 godz. pozadyżurowych w miesiącu, maksymalnie 250 godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury medyczne i do 150 godz. w miesiącu dyżury pod telefonem) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 6) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w Klinicznym Oddziale Neurochirurgicznym w ramach dyżurów medycznych (maksymalnie 160 godz. w miesiącu dyżurów medycznych)
– 2 lekarzy specjalistów;

  1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

 zakres 1            od dnia   01.07.2024r. do dnia 30.06.2025r.

 zakres 2            od dnia   01.07.2024r. do dnia 30.06.2025r.

 zakres 3            od dnia   01.06.2024r. do dnia 31.05.2025r.

 zakres 4            od dnia   01.06.2024r. do dnia 31.05.2025r.

 zakres 5            od dnia   01.06.2024r. do dnia 30.04.2025r.

 zakres 6            od dnia   01.06.2024r. do dnia 30.04.2025r.

 4. Otwarcie ofert: 20.05.2024 r. godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu: do 23.05.2024 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content