logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 59_2023

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 59_2023

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 59_2023

Data dodania:

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 59/2023

1. Termin składania ofert     – 15.01.2024 r. do godziny 11.00
2. Miejsce składania ofert     –  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu – Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ZAKRES 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej w Poliklinice z Przychodniami POZ i Poradniami Specjalistycznymi  4.WSzKzP SPZOZ (minimalnie 20 godz. w miesiącu, maksymalnie 90 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista

ZAKRES 2) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii i fonoaudiologii w Poradni  Audiologicznej w Poliklinice z Przychodniami POZ i Poradniami Specjalistycznymi w 4 WSzKzP SP ZOZ (min. 20 godz. w miesiącu, max. 100 godz. w miesiącu) – 2 lekarzy specjalistów

ZAKRES 3) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Klinicznym Oddziale Otolaryngologicznym z pododdziałem Audiologii i Foniatrii w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 4. oraz udzielanie świadczeń w Poradnii w 4 WSzKzP SP ZOZ (min. 40 godz. w miesiącu, max. 250 godz. godz. pozadyżurowych w miesiącu, dyżury med. stacjonarne, dyżury pod telefonem) – 5 lekarzy specjalistów

ZAKRES 4) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a także w  Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów (min.90 godz., max. 150 godz. pozadyżurowych w miesiącu, min.16 godz, max 80 dyżurów medycznych w Klinice Kardiologii, min 40 godz. max.60 godz. w miesiącu w Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, min 16 godz. max 80 godz w miesiącu w SOR) – 1 lekarz specjalista;

ZAKRES 5) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu (min. 48 godz., max. 200 godz. w miesiącu)   –  1 lekarz

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:

zakres 1,2,3        od dnia   01.02.2024 r. do dnia 30.11.2025 r.
zakres 4               od dnia   01.02.2024 r. do dnia 30.04.2025 r.
zakres 5               od dnia   01.02.2024 r. do dnia 31.01.2026 r.

5.  Otwarcie ofert: 15.01.2024 r.  godz. 12:00  Pokój nr 19 Działu Kadr 4 WSzKzP SPZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 18.01.2024 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content