logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista ds. sprzętu medycznego

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista ds. sprzętu medycznego

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Specjalista ds. sprzętu medycznego

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Dział Aparatury Medycznej – Sekcja Zakupów i Ewidencji

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;

Wymagania dodatkowe:

preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku;
znajomość aparatury medycznej i sprzętu medycznego;
znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przygotowanie OPZ i wniosku przetargowego;
zaawansowana znajomość programu MS Office;
bardzo dobra organizacja pracy;
rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
komunikatywność.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

Prowadzenie bieżącej analizy potrzeb zakupu sprzętu i aparatury medycznej jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala;
Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizowania planu zakupów sprzętu oraz części zużywalnych do aparatury medycznej, między innymi: przygotowywanie procedur przetargowych – Udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie materiałów do postępowania przetargowego w zakresie wniosków przetargowych (m.in. wycena przedmiotu zamówienia, udział w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sprawdzanie złożonych ofert;
Przyjmowanie zakupionych wyrobów medycznych od dostawców, podpisywanie faktur i ich opisywanie, kontrola zgodności wydatków z umowami oraz ofertami;
Bieżący nadzór i analiza stopnia realizacji umów oraz terminowa realizacja zatwierdzonego planu Zamówień Publicznych na dany rok w obrębie powierzonych zadań w celu zapewnienia ciągłości pracy oddziałów szpitalnych;
Uzgadnianie szczegółów dotyczących realizacji umów z użytkownikami oraz ich wykonawcami;
Wprowadzanie do ewidencji zakupionego sprzętu medycznego w bieżącym miesiącu rozliczeniowym. Przedkładanie kompletnej (zgodnej z obowiązującym standardem) dokumentacji przyjętego na ewidencję Szpitala sprzętu medycznego Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej w bieżącym miesiącu rozliczeniowym;
Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji, przygotowywanie sprawozdań okresowych i rozliczeń;
Udział w spisach i inwentaryzacji aparatury i sprzętu medycznego oraz weryfikacja danych w systemie ewidencji aparatury i sprzętu medycznego oraz środków trwałych;
Aktualizacja informacji o wyrobach medycznych posiadanych przez Szpital w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 29 marca 2024 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content