logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2024-lekarz, diagnosta

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2024-lekarz, diagnosta

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2024-lekarz, diagnosta

Data dodania:
Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.)
KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach umowy zlecenia nr 3/2024
1. Termin złożenie ofert – 18.03.2024 r. do godziny 11.00 
2. Miejsce złożenia ofert –
Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w
zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu –  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy zlecenia we wskazanym  Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w  następującym zakresie:
ZAKRES 1) CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych z zakresu urologii w Klinicznym Oddziale Urologicznym oraz w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej  w  4WSzKzP SPZOZ (min. 16 godz., max 100 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista
ZAKRES 2) CPV 85141000-9 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w zakresie wykonywania badań specjalistycznych dotyczących kompleksowej diagnostyki andrologicznej w ramach realizacji Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Leczenia Endometriozy Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej 4 WSzKzP SPZOZ  (max. 100 godzin w miesiącu) -1 diagnosta
4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:
                Zakres 1             od dnia 01.04.2024r. do dnia 31.01.2025 r.
                Zakres 2             od dnia 01.04.2024r. do dnia 31.12.2024 r.
5. Otwarcie ofert: 18.03.2024 r. godz. 12:00  w Dziale Kadr pok. 19 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 20.03.2024 r. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
 Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content