Dokumentacja medyczna

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa*.

Po śmierci pacjenta prawo do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku (wniosek poniżej).

Wypełniony wniosek można złożyć:

1. mailowo na adres dokumenty@4wsk.pl

2. listownie na adres: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław,

3. osobiście w godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku w:

- sekretariacie Kliniki/Oddziału, w którym pacjent jest leczony

- Sekcji Organizacyjnej Polikliniki, 4. piętro, pok. 415

- sekretariacie Polikliniki Stomatologicznej

- sekretariacie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

- rejestracji Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej,

- Sekcji Statystyki Medycznej (Budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, parter - pok. nr 1.114)

 

*Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069.); ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657).

 

Zasady odpłatności

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej oraz na płytach CD pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem, który ustalony jest w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku wysyłki pocztą doliczany jest koszty przesyłki wg stawek Poczty Polskiej.

Opłatę uiścić można w kasie szpitalnej, która jest czynna w dni robocze w godz. 8:00-14:00 lub przelewem na konto 4. WSKzP SP ZOZ:

BGK 61 1130 1033 0018 7991 8520 0005

 

Zasady odbioru dokumentacji medycznej

Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) i upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (wniosek poniżej).

 

Terminy realizacji wniosków

Dokumentacja przygotowana jest do odbioru bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych.

Wysyłka dokumentacji pocztą – 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku plus czas dostarczenia przesyłki.

Informacji na temat dokumentacji medycznej można zasięgnąć w pokoju 1.114 (budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego) w godzinach 8-14, tel. 261 660 706.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji

Upoważnienie do przesłania dokumentacji pocztą elektroniczną http://www.4wsk.pl//files/files/upowaz_do%20przes%C5%82ania_poczta_elektroniczna_%20dok_med.docx

 

Inne zasady obowiązujące w 4. WSKzP SP ZOZ:

1. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem hospitalizowanym w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

2. Regulamin pobytu i odwiedzin pacjentów w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.