Dokumentacja medyczna

Tylko do 31 sierpnia 2022 r. można odebrać oryginały indywidualnej dokumentacji medycznej z leczenia w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w latach 1987-2001. Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjenta, którego dotyczyła.

Szczegóły

Wniosek o wydanie dokumentacji przed zniszczeniem

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa*.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana na podstawie ustnego lub pisemnego wniosku (przykładowy wniosek poniżej).

Wypełniony wniosek można złożyć:

1. osobiście w godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku w:

- sekretariacie Kliniki/Oddziału, w którym pacjent jest leczony

- Sekcji Organizacyjnej Polikliniki, 4. piętro, pok. 415

- sekretariacie Polikliniki Stomatologicznej

- sekretariacie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

- rejestracji Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej,

- Sekcji Statystyki Medycznej (Budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, parter - pok. nr 1.114)

2. mailowo na adres: dokumenty@4wsk.pl

3. listownie na adres: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

 

*Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069.); ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657).

Informacji na temat dokumentacji medycznej można zasięgnąć w pokoju 1.114 (budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego) w godzinach 8-14, tel. 261 660 706.

 

Zasady odpłatności udostępniania dokumentacji medycznej

  • Nieodpłatnie udostępnia się pierwszą kopię przetwarzanych danych (dokumentacji medycznej) pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie i w formie kopii, wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nośniku danych lub w formie odwzorowania cyfrowego (skan) oraz w postaci papierowej.
  • Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego, świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego a także w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz postępowaniem związanym ze zgłoszeniem roszczeń przez pacjenta z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 4. WSKzP SP ZOZ do ubezpieczyciela.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.
  • Za udostępnienie kolejnej kopii wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nośniku danych lub w wersji papierowej Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
  • Wysokość opłat jest umieszczona w aktualnym Cenniku Usług Medycznych 4. WSKzP SP ZOZ – dostępnym na stronie internetowej Szpitala (BIP).
  • Opłatę uiścić można w kasie szpitalnej, która jest czynna w dni robocze w godz. 8:00-14:00 lub przelewem na konto 4. WSKzP SP ZOZ:

              BGK 61 1130 1033 0018 7991 8520 0005

  • W przypadku wysyłania kolejnych wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata według obowiązujących przepisów.

 

Terminy realizacji wniosków

Dokumentacja przygotowana jest do odbioru bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych.

Wysyłka dokumentacji pocztą – 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku plus czas dostarczenia przesyłki.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Upoważnienie do odbioru dokumentacji

 

Upoważnienie do przesłania dokumentacji pocztą elektroniczną

 

Inne zasady obowiązujące w 4. WSKzP SP ZOZ:

1. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem hospitalizowanym w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

2. Regulamin pobytu i odwiedzin pacjentów w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

3. Regulamin pobytu i odwiedzin pacjentów podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

4. Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące odwiedzin w czasie epidemii COVID-19