Aktualności

 

Szanowni Państwo,
wraz z rozpoczęciem III kwartału 2023 r. przekazujemy informacje o aktualnie otwartych naborach  w konkursach na granty naukowe i badawczo-rozwojowe. Zapraszamy do kontaktu ozajaczkowska@4wsk.pl <mailto:ozajaczkowska@4wsk.pl> Narodowe Centrum Nauki

 

* MINIATURA
Nadal aktywny jest nabór wniosków w konkursie MINIATURA 7 (do 31.07.2023 r) na pojedyncze działanie naukowe realizowane w formie badań pilotażowych, kwerendy, stażu, wizyty konsultacyjnej. Konkurs kierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora nie później niż 01.01.2011 r. Na działanie można uzyskać finansowanie od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł.
Link do strony konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

 

* SONATA BIS
Konkurs adresowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, który będzie realizował badania podstawowe. W ramach dofinansowania można pozyskać środki na zakup aparatury oraz wynagrodzenie zespołu badawczego.
Link do strony konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis13
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

* III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO
Konkurs umożliwia finansowanie działań badawczo-rozwojowych realizowanych w partnerstwie z krajami z jakimi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji np. zdrowe społeczeństwo. Wnioski można składać do 30.09.2023 r.
Link do strony konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

 

* MSCA Postdoctoral Fellowships
Program kierowany do naukowców posiadających tytuł doktora, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia, mobilność międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną. MSCA Postdoctoral Fellowships ma na celu wspieranie doskonałości poprzez szkolenia i mobilność oraz wyposażenie naukowców w nowe umiejętności i kompetencje w celu znalezienia rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań. Program może być realizowany w formule:* European Postdoctoral Fellowships dla naukowców dowolnej narodowości, którzy chcą zaangażować się w projekty badawczo-rozwojowe, przyjeżdżając do Europy z dowolnego kraju na świecie lub przenosząc się do Europy.
* Global Postdoctoral Fellowships dla obywateli europejskich lub rezydentów długoterminowych[1], którzy chcą zaangażować się w projekty badawczo-rozwojowe z organizacjami spoza państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem "Horyzont Europa".
Standardowo stypendia trwają od 12 do 24 miesięcy. Termin składania wniosków mija 13 września 2023 r.
Link do strony konkursu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2023-pf-01-01

-------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczącą aktualnych możliwości finansowania badań naukowych i projektów badawczo rozwojowych. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu ozajaczkowska@4wsk.pl

 

Granty wspierane przez NCN – badania naukowe

MINIATURA - pojedyncze działanie naukowe dla osób , które uzyskały stropień dr nie wcześniej niż 01.01.2011 r.  Konkurs pozwala uzyskać finasowanie w wysokości od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł na badania pilotażowe, kwerendy, wyjazdy naukowe i konsultacyjne oraz staże zagraniczne. Działanie w ramach konkursu MINIATURA może trwać do 12 miesięcy. Wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym do 31.07.2023 r.

PRELUDIUM – granty na badania podstawowe dla osób nie posiadających stopnia dr. W zależności od czasu trwania można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł/ 12 miesięcy; 140 000,00 zł/ 24 miesiące oraz 210 000,00 zł/36 miesięcy. Nabór wniosków kończy się 15.06.2023 r.

OPUS – konkurs adresowany do naukowców na każdym etapie kariery naukowej, którzy posiadają min. Jedną opublikowaną/przyjętą do druku pracę naukową. W ramach grantu można uzyskać środki finansowe na badania prowadzone samodzielnie lub w konsorcjach. Projekt nie zakłada min ani max kwoty dofinansowania projektu. W ramach projektu możliwy jest zakup aparatury badawczej. Nabór wniosków kończy się 15.06.2023 r.

 

Granty wspierane przez NCBiR - działania badawczo-rozwojowe

TRANSCAN-3 ERA-NET – dofinansowanie prac przemysłowych i rozwojowych. Program na translacyjne badania nad epigenetyką nowotworów, zakłada działanie w dwóch obszarach 

1) Rola epigenetyki w inicjacji i progresji nowotworów. Badania te mogą mieć na celu walidację nowatorskich biomarkerów opartych na epigenetyce w celu poprawy wykrywania, diagnozowania, prognozowania nowotworów lub odpowiedzi na terapie (z wykorzystaniem ostatnio opracowanych innowacyjnych podejść, podejść wielomikroskopowych, analizy pojedynczych komórek, organoidów pochodzących od pacjentów, ksenograftów pochodzących od pacjentów, próbek nowotworów zebranych z retrospektywnych i/lub prospektywnych kohort pacjentów lub badań klinicznych).

2) Walidacja nowych strategii terapeutycznych opartych na epigenetyce, mających na celu ograniczenie progresji nowotworu, zapobieganie nawrotom lub zwiększenie skuteczności lub zmniejszenie toksyczności istniejących terapii przeciwnowotworowych.

Szczególnie mile widziane są wnioski, które proponują nowatorskie interdyscyplinarne podejścia z odpowiednich dziedzin inżynierii, informatyki, fizyki oprócz biologii i medycyny, pod warunkiem, że mają na uwadze potencjalną potrzebę kliniczną, wpływ na pacjenta i populację.

Projekt powinien być realizowany w konsorcjum międzynarodowym z partnerami wskazanymi w ogłoszeniu. Budżet konkursu wynosi 600 000 euro na wszystkie projekty z udziałem polskich partnerów. Końcowy termin naboru wniosków wstępnych mija: 21/07/2023; godz. 12.00 CEST

INNOGLOBO - w ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – np. zdrowe społeczeństwo. Końcowy termin naboru wniosku mija 30.09.2023 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze projekty realizowane w CWBK: