Aktualności

2018-05-15

Dofinansowanie z funduszy unijnych na sprzęt w ZBO

Szpital wojskowy realizuje program pod nazwą  „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III”.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia działanie: 9.2. infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych zakupiony został sprzęt medyczny na potrzeby ZBO. Celem projektu jest poprawa efektywności oraz jakości świadczonych usług w obszarze leczenia zabiegowego, a szczególnie unowocześnienie aparatury medycznej i sprzętu, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa efektywności działań, zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, zmniejszenie trwałych skutków chorób układu oddechowego i chorób układu kostno-stawowego, w tym  niezdolności do pracy, niepełnosprawności, lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego.

Całkowita wartość projektu sięga blisko 8,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania z funduszy europejskich to prawie 6,4 mln zł.